ELS NOSTRES SERVEIS I VENDES:

1. ENDERROCS de tota mena i embergadura. Amb apuntalaments i estabilitzacions de la fa�ana i altres sectors. Substituci� de sostres d'uralita, amiant, teules, pissarra,... Rehabilitacions sense tancament de l'edifici.

2. EXCAVACIONS i anivellaments de terrenys amb les t�cniques m�s novedoses i precises.

3. LLOGUER DE MAQUIN�RIA. Tota una flota de m�quines per la construcci� i enderrocs al teu servei.

4. ANTIGUITATS i materials per rehabilitacions. Portes, mobles, teules antigues, pedres i escultures. Cat�leg de materials que anem actualitzant semanalment.

Tots els serveis amb la calitat i rapidesa garantida. Polsa sobre el servei que vulguis consultar m�s a fons.